Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

Općinski sud u Visokom vrši sudsku vlast za područje općina Visoko, Vareš, Olovo i Breza  u okviru stvarne nadležnosti utvrđene zakonom.

Stvarna nadležnost općinskih sudova propisana je članom 27. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 38/05 i 22/06).

Općinski sud u Visokom je nadležan:

1) U krivičnim predmetima:
a) da u prvom stepenu sudi:

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim građanskim sporovima i
b) u vanparničnom postupku.

3) U drugim predmetima:
a) da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh