Početna stranica Portala pravosuđa BiHOpćinski sud u Visokom

Javni poziv za prijem pripravnika - volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

20.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VISOKOM

Broj: 041-0-SU-20-001478

Visoko, 20.10.2020. godine

Na osnovu člana 31. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj 38/05, 22/06, 63/10,72/10, 7/13 i 52/14), člana 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Općinskog suda u Visokom,  člana 4. Pravilnika o postupku prijema, kriterijima za izbor i postupku izbora pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Visokom a u vezi sa članom 34.  Zakona o radu  Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 26/16), predsjednik suda upućuje,

JAVNI POZIV

za prijem pripravnika-volontera u Općinskom sudu u Visokom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

1. “Pripravnik-volonter”,  diplomirani pravnik, odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke:

- 2(dva) izvršioca na period najduže 2 (dvije) godine u sjedištu suda u Visokom,


Uvjeti:

Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05,  8/06 i 4/12 i „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 3/12), kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to:

- diplomirani pravnik, odnosno prvi (najmanje 180 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, fakultet pravne struke

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. prijava sa kraćom biografijom,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 17.06.2013.godine) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte,

3. fakultetska diploma (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BIH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992.godine),

4. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon završetka studija, 

5. uvjerenje JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko o dužini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba),

6. rješenje o utvrđenom stepenu invalidnosti (ukoliko je kod kandidata utvrđen stepen invalidnosti 60% i više)

7. dokaz da kandidat nije obavio pripravnički staž ili volonterski rad pripravnika u struci do prijave na Javni poziv.


Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pripravnika-volontera u roku od 8 dana od dana pravosnažnosti rješenja o izboru.

Ovaj poziv ostaje otvoren 15 dana od objavljivanja na web stranici suda, a bit će objavljen i na oglasnoj ploči suda i oglasnoj ploči JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko.

Prijavu na javni poziv sa potrebnim dokumentima kandidati mogu dostaviti neposredno putem prijemne  kancelarije Općinskog suda u Visokom ili preporučeno putem pošte, sa naznakom: 

Općinski sud u Visokom, ulica Alije Izetbegovića broj 1, sa naznakom

“Javni poziv za prijem pripravnika-volontera”.


                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                             mr. Enes BehlulovićVijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Javni poziv