• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Visokom

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  Općinski sud u Visokom vrši sudsku vlast za područje općina Visoko, Vareš, Olovo i Breza  u okviru stvarne nadležnosti utvrđene zakonom.

  Stvarna nadležnost općinskih sudova propisana je članom 27. Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21).

  Općinski sud u Visokom je nadležan:

  1) U krivičnim predmetima:
  a) da u prvom stepenu sudi:

  • za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda;
  • za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općinskog suda;
  • za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na općinski sud;
  • u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

  b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera sigurnosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke i
  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  2) U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
  a) u svim građanskim sporovima i
  b) u vanparničnom postupku.

  3) U drugim predmetima:
  a) da vodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
  b) da određuje mjere osiguranja, ako zakonom nije drugačije određeno;
  c) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove u skladu sa zakonom;
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud;

  1648 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1